dot_hel_cloud_rgb.png

Här finns material som 1000 Möjligheter tagit fram. Du hittar även affischer och kontaktkort som du kan skriva ut och sätta upp, eller dela ut där unga som kan behöva hjälp och stöd finns.

 

Manual: Lockerroom

Satsningen lockerroom.nu är en del av vårt förebyggande arbete. Vi är övertygade om att ett framgångsrikt våldspreventivt arbete måste innehålla ett kritiskt förhållningssätt till mainstreamporr. Därför har det varit viktigt för oss att synliggöra mainstreamporrens betydelse för ungas relationer i arbetet med lockerroom.nu.

I det här materialet hittar du vår metod och vår manual för arbetet med killgrupperna. Vi hoppas att det kan tjäna som inspiration för andra verksamheter. För är det något som vi är övertygade om är att det behövs långt fler samtal med killar som utgår från ett maktperspektiv och med kunskap om våld och normer.

 

Foldern "Okej sex"

Om samtycke

Den 1 juli 2018 trädde den nya sexualbrottslagstiftningen, ofta kallad samtyckeslagen, i kraft. Men lagen är bara första steget. Nu krävs stora utbildningsinsatser för att informera om vad den innebär. Stiftelsen 1000 Möjligheter, som arbetar med unga som utsätts – eller utsätter andra – för våld, har därför tagit fram OKEJ SEX, ett häfte om samtycke och om att förebygga våld och sexuella övergrepp. Materialet är finansierat av Länsstyrelsen Västerbotten. 

Regeringen lade 2008 fram en handlingsplan om 36 åtgärder för att motverka människohandel och prostitution. En utav dessa punkter syftade till att frivilligorganisationer skulle involveras i arbetet och motverka efterfrågan.

 

Foldern "Stöd online"

En samtalsmetod för stöd på nätet riktat mot unga i prostitution

Som ett led i den nationella handlingsplanen för att motverka prostitution och efterfrågan på prostitution fick 1000 Möjligheter och Novahuset i uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholm  att ta fram en samtalsmetod för initialt stöd på nätet för målgruppen unga med prostitution eller prostitutionsliknande erfarenheter. Förutom framtagandet av metoden öppnades även en chatt en gång i veckan för den förevarande målgruppen där metoden tillämpas. Chatten är tillgänglig varje onsdag kl 13-15 och finns här.

Vid framtagandet av samtalsmetoden har forskare Linda Jonsson från Linköpings Universitet, Miki Nagata från MIKA-mottagningen i Stockholm och psykolog Åsa Landberg deltagit. Vi vill rikta ett stort tack till dessa tre vars kunskap och erfarenheter varit oerhört värdefulla.

 

Foldern "Ska vi byta? Sex mot..." + handledarmaterial

Om prostitution och människohandel 

Dessa två publikationer går att beställa i tryckt format - maila info@1000mojligheter.se och ange antal och adress. Porto tillkommer.

Länsstyrelsen i Stockholm ansvarade för detta och som ett led i det fick 1000 Möjligheter uppdraget att ta fram och ge ut boken Ska vi byta? Sex mot.....? som riktar sig till ungdomar mellan 15-20 år. Boken vill belysa det verkliga problemet bakom prostitution och människohandel: efterfrågan. Därför tar boken upp ett antal myter, vanliga frågor och påståenden kring prostitution och människohandel och förklarar ingående vad det innebär att köpa sex och vad det kan få för konsekvenser för de inblandade. Boken rymmer också intervjuer med och berättelser om människor som har en relation till ämnet.

Boken är tänkt att kunna fungera på egen hand för ungdomarna, de ska alltså kunna läsa igenom den själva och få ut tillräckligt med kunskap av det. Men som med alla tyngre och komplicerade ämnen blir effekten mer slagkraftig om de tankar och frågor som väcks diskuteras. Därför har vi även utformat ett handledarmaterial i förhoppning om att du som vuxen vill ta det ytterligare ett steg och uppmuntra en diskussion med ungdomar runtomkring dig. Materialet är framtaget med stöd av LAMP, Länsstyrelsernas arbetsgrupp mot människohandel och prostitution.

 
Affisch A4 1000 Möjligheter

Affisch A4

 
1000 Möjligheter fickfolder sid. 1
1000 Möjligheter fickfolder sid. 2

Fickfolder